PROGRAM POSTREHABILITACYJNY - POZA STYGMATEM NARKOMANA

 

Program „Poza stygmatem NARKOMANA. Zintegrowany program reintegracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków utrzymujących abstynencję oraz ich rodzin” jest propozycją skierowaną do osób w wieku 16-25 lat obojga płci, które ukończyły terapię uzależnienia od narkotyków w ośrodku stacjonarnym lub w terapii ambulatoryjnej utrzymujących abstynencję, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich rodzin (pochodzenia i/lub prokreacyjnej). Program jest zewaluowaną kontynuacją działań prowadzonych na terenie Poradni od siedmiu lat. Skierowany jest do osób, które ukończyły terapię ambulatoryjną lub w ośrodku poza miejscem zamieszkania, powróciły do miejsca zamieszkania sprzed leczenia i mają trudność z realizacją ról społecznych w rodzinie (syn/córka/matka/ojciec/i in.) i środowisku lokalnym wynikających z wieku i miejsca w strukturze społecznej (uczeń/pracownik/przyjaciel).

 

Elementem innowacyjnym  programu jest m.in.:

  • diagnoza możliwości i zasobów, a nie diagnoza problemowa

  • prowadzenie elementów tego programu w oparciu o koncepcję pracy systemowej wywodzącej się ze szkoły mediolańskiej i niemieckiej (V. Satir, G. Bateson, K. Ludewig, N. Luhmann) oraz elementy terapii narracyjnej (White), co stanowi alternatywę dla podejścia behawioralno-poznawczego w procesie pomocy psychoterapeutycznej i coachingowej także w odniesieniu do pracy z osobami uzależnionymi (doświadczenia niemieckie)

  • włączenie rodzin pochodzenia i prokreacyjnych w proces reintegracji (dwutorowość działań i ich komplementarność),

  • oparcie działań na zasobach klientów (indywidualnych, społecznych, środowiskowych) i poszukiwanie ich w trakcie pracy, a nie skupianie uwagi na deficytach, których nie są w stanie przezwyciężyć,

  • pobudzanie do własnej inicjatywy i podejmowania wyborów z szeregu możliwości dostępnych dla klienta, a nie podawanie jednej słusznej rady w trakcie sytuacji problemowej.

 

8 edycji programu rozpoczętow 2008 roku. Finansowany był przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Po dokonaniu ewaluacji (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i częściowo w 2014) program przeszedł kolejne merytoryczne zmiany i dostosowywany został do potrzeb zgłaszanych przez samych beneficjentów w przeciągu siedmiu lat realizacji.

 

MIEJSCE REALIZACJI: NZOZ Poradnia Profilaktyczno-Społeczna w Toruniu

                                                                              

REKOMENDACJE

 

 

 

 

 

 


PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 


TAGI

 

  socjologia socjolog zdrowia  

  feminologia socjologia dziecka 

  socjofizjologia psychoterapeuta 

  socjosomatyka zdrowie kobieta 

  profilaktyka choroba  motylarnia 

  Toruń pedagogika zdrowia postawa 

  3x psychoterapia systemowa 

  narracyjna polifoniczne ja diagnoza 

  przeżycia Dominika Łęcka w świecie  

  kameleona ghb 

 

copyrights @dominikalecka.pl 2014